Sunshine Jones – LOVE&MUSIC – 9/29/2012 Salt Lake City, Utah