9/29/2012 – LOVE&MUSIC – Salt Lake City, Utah

9/29/2012 – LOVE&MUSIC – Salt Lake City, Utah